05 - Jury og protester

JURY 

Det blir nedsatt en jury i forkant av turneringen. Juryen vil bestå av 3 medlemmer.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

PROTESTER

NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet på Sande stadion av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt. For kamper spilt på de øvrige arenaer kan protesten leveres i det stedlige sekretariat. Tidsfristen er den samme.
 
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

 

Tilbake